O BIBLIOTECE

Kim jesteśmy? jak działamy? i co robimy? tutaj dowiesz się wszystkiego na nasz temat

Program działania Biblioteki Publicznej Gminy Sławno w Żukowie

Program działania Biblioteki Publicznej Gminy Sławno w Żukowie na okres od dnia 1 lipca 2019 r. roku do dnia 30 czerwca 2022 r.

1) Historia powstania i rozpoczęcie działalności

Biblioteka Publiczna Gminy Sławno w Żukowie została utworzona na mocy Uchwały Nr XXXVII/330/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 25 października 2013 r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Sławno z dniem 1 stycznia 2014 r. Niniejszą uchwałą nadano również statut powołanej instytucji kultury.

W dniu 18 czerwca 2014 r. Bibliotekę Publiczną Gminy Sławno z siedzibą w Żukowie wpisano do Rejestru instytucji kultury Gminy Sławno, prowadzonego przez Wójta Gminy i tym samym instytucja uzyskała osobowość prawną.

Główna siedziba Biblioteki znajduje się w Żukowie w budynku oznaczonym numerem 10 a, posadowionym na działce nr 302/3, stanowiącej własność Gminy Sławno. Budynek został oddany Bibliotece w użyczenie. Biblioteka prowadzi filię w miejscowości Wrześnica.

Biblioteka wyposażona jest w składniki majątku ruchomego niezbędne do prowadzenia działalności statutowej.

2) Organizacja biblioteki

Biblioteką zarządza Dyrektor pełniący również obowiązki bibliotekarza oraz koordynatora wszelkich działań Biblioteki, współpracując bezpośrednio z pracownikiem filii we Wrześnicy.

Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki, jest za nią odpowiedzialny i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektor jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki.

Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.

Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

Obsługę finansowo-księgową Biblioteki zapewnia zatrudniona w Bibliotece księgowa.

Wypożyczenia z księgozbioru Biblioteki realizowane są w siedzibie głównej oraz filii.

Spotkania, warsztaty i inne wydarzenia organizowane przez Bibliotekę odbywają się przede wszystkim w siedzibie głównej Biblioteki oraz jej filii, bądź w świetlicach wiejskich, szkołach i przedszkolach oraz innych miejscach na terenie całej Gminy w zależności od potrzeb i rodzaju wydarzenia.

Biblioteka może organizować również wyjazdy kulturalne, edukacyjne i sportoworekreacyjne poza teren gminy – w zależności od potrzeb i chęci zgłaszanej przez czytelników, w ramach posiadanych możliwości w tym finansowych.

3) Cel i zakres działania

Głównym celem działania Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnianie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji.

Szczegółowe zadania Biblioteki określa statut, zgodnie, z którym do zadań Biblioteki zaliczamy w szczególności:
a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych,
b) obsługę użytkowników, a przede wszystkim udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
c) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
d) popularyzowanie książki i czytelnictwa, w szczególności współpracę w tym zakresie ze szkołami gminnymi,
e) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
f) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, a także podejmowanie innych działań określonych ustawami,
g) współpracę z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, związkami i organizacjami działającymi na terenie Gminy Sławno.

Biblioteka może podejmować inne działania upowszechniające książki wynikające z potrzeb lokalnych oraz samodzielnie pozyskiwać dodatkowe środki finansowe.

Biblioteka Publiczna realizuje swoje zadania w oparciu o obowiązujące ustawy i rozporządzenia wykonawcze oraz statut, roczny plan działalności, plany finansowe i inne dokumenty.


4) Główne kierunki działań Biblioteki Publicznej Gminy Sławno

Główne kierunki działań Biblioteki ustalono w oparciu o dotychczasową działalność Instytucji przy uwzględnieniu koncepcji Dyrektora – pani Oktawii Majdowskiej.

5) Wizja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sławno

Biblioteka jest centrum życia kulturalnego i społecznego, miejscem chętnie odwiedzanym, nie tylko w przypadku potrzeby zaspokojenia informacji i wiedzy, ale też w celu spędzania wolnego czasu. Jest Instytucją przyjazną dla wszystkich, otwartą na wspólne działania i nowoczesne technologie.

6) Misja Biblioteki Publicznej Gminy Sławno

Misją Biblioteki Publicznej Gminy Sławno jest stworzenie przyjaznego miejsca, zaspakajającego potrzeby użytkowników, zapewniającego dostęp do wszelkiego rodzaju informacji poprzez udostępnianie książek, czasopism, zapewnieniu dostępu do Internetu oraz promowaniu szeroko pojętej kultury.

7) Sposoby realizacji celów

Założone cele zrealizowane zostaną m.in. poprzez:
1. Bieżącą selekcję książek zbędnych, zdezaktualizowanych i niepoczytnych w celu zwiększenia atrakcyjności oferty biblioteki.
2. Pozyskiwanie środków finansowych z dotacji rządowych na zakup nowości wydawniczych oraz darów książkowych od czytelników.
3. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej promującej książkę i bibliotekę w środowisku lokalnym, poprzez organizację lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich, wystaw tematycznych, organizację konkursów czytelniczych.
4. Udział w akcjach i kampaniach ogólnopolskich promujących czytelnictwo, m.in.: „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Mała książka – wielki człowiek”, „Noc w bibliotece”, „Narodowe Czytanie”, „Tydzień Bibliotek”.
5. Utworzenie Dyskusyjnych Klubów Książki.
6. Organizowanie wyjazdów do kina, opery, teatru.
7. Dbanie o wystrój i estetykę pomieszczeń biblioteki.
8. Promocję działań biblioteki w mediach społecznościowych.

To oczywiście nie wszystkie działania, które będą realizowane przez Bibliotekę. Ważne jest, aby mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w życiu biblioteki i mówili o swoich potrzebach. Dzięki temu będzie możliwe stworzenie oferty, która spełni ich oczekiwania.

Ważne jest również, aby zaprezentować Bibliotekę jako miejsce atrakcyjne i odpowiadające na potrzeby społeczności lokalnej. Aby w chwili poszukiwania sposobu na kreatywne spędzenie wolnego czasu mieszkańcy wiedzieli, że warto wybrać bibliotekę.

Warto zaznaczyć, iż biblioteka jest otwarta na współpracę z osobami, organizacjami, instytucjami oraz firmami, którym zależy na tworzeniu nowoczesnej i atrakcyjnej oferty kulturalnej i edukacyjnej.

8) Sposoby finansowania działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sławno

Działalność Biblioteki Publicznej Gminy Sławno finansowana będzie z dotacji Organizatora oraz z programów i innych funduszy krajowych i zagranicznych dostępnych dla bibliotek publicznych.

Kontakt z nami

Biblioteka Publiczna Gminy Sławno
w Żukowie
Żukowo 65, 76-100 Sławno

Godziny otwarcia Żukowo

  • dummy wtorek: 14:30-17:00

  • dummy środa: 14:30-17:00

  • dummy piątek: 09:00-11:30

Godziny otwarcia Wrześnica

  • dummy poniedziałek 09:00-11:30

  • dummy czwartek 14:30-17:00

Search